Akupunktur, blogg, Fysioterapi, Graviditet, helse, Psykoemosjonelt

Mobbing, Bøllen og Offeret

Mobbing er forbudt i Norge ( “lovfestet nulltoleranse”), men for at en mobbesak skal tas på alvor, er det flere kriterier som må oppfylles.

Definisjon av mobbing fra Utdanningsdirektoratet: Mobbing er “gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing”. Atferden må finne sted 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere for å defineres som mobbing.

Djupedalsutvalget (oppnevnt i 2013) gjorde en grundig utredning og rapport ( ferdigstilt i 2015) på oppdrag fra regjeringen. “Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø” .

Dette har satt mobbing på agendaen, og flotte plakater, handlingsplaner og

Kampanjer og opplysning om og mot mobbing, både i skolen og i arbeidslivet, er viktige virkemidler. Disse ledsages gjerne av videoer som viser en “bølle”, gjerne noen tilskuere og et “offer”. Dette vekker selvsagt sterke følelser hos seeren, men gir et svart/hvitt – bilde av virkeligheten. Bøllen er den slemme, tilskuerne de likegyldige og tildels medskyldige, offeret den som lider og får all støtten og empatien. Er det så enkelt?

Jeg ser bare to tapere, nemlig “bøllen” og “offeret”.  De som ser på er medskyldige i at mobbingen skjer, for de tillater det og kan være med å forsterke  “bøllens” atferd. De mangler empati og handlekraft. Utestenging, blikk, sosiale gruppering og merkelapper/stigmatisering er former for krenkelse som ikke synes så godt, og ofte har “bøllen” slike erfaringer.

Reaksjoner på krenkelse går i to retninger, tilbaketrekning/engstelse (flightreaksjon) eller utagering/aggresjon (fightreaksjoner). Dette er biologiske reaksjoner  på stresshormoner og instinkter. Fysisk og psykisk almenntilstand, størrelse, personlighet og erfaringer er med og bestemmer om vi agerer som “bølle” eller “offer” .  Kunnskap om psykologiske utivklingsstadier og hva som skal til for å være i balanse i oppveksten, er nødvendig for å kunne hjelpe både bøllen og “offeret”. Erikson beskriver barns utvikling i lys av “kriser” ( utfordringer) og våre reaksjoner i form av regresjon eller progresjon.

Mobbing skjer privat, i barnehagen, på skolen og i arbeidslivet. Mobbing legger grunnlaget både for kriminalitet ( bøllen) og dårlig psykisk og fysisk helse ( offeret). Skal vi jobbe for å fjerne mobbing og iverksette nulltoleranse på en vellykket måte, må vi hjelpe både “bøllen” og “offeret”. De ( Vi) voksne i familien, barnehagen og på skolen har et stort ansvar for å se, handle, støtte og følge opp.

En tidlig og vellykket intervenering vil forebygge kriminalitet i ungdomsårene, fremme høyre utdanning, inkludering i arbeidsliv og fysisk og psykisk dårlig helse. La oss gjøre det!

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/artikler/laringsmiljo-og-mobbing/id2353806

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-2/id2400765/sec1

Kilde: http://www.godskole.no/mobbing-og-krenkende-atferd/hva-er-mobbing

Kilde: https://psykologi.cappelendamm.no/elevreal/tekst.html?tid=1848430&sec_tid=1862776

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s